travel.jpg (21006 bytes)
Ethiopia Previous Page
et04.gif (17390 bytes) Miss Ethiopia